תקנון פעילות בפייסבוק
"תחרות פיסבוק"
קלאב מד (להלן: "עורכת הפעילות") תערוך בעמוד הפייסבוק שלה תחרות בסופה יוענקו 3 ערכות להכנת קוקטיילים ביתיים (להלן: "הפרס"), בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללים לעריכת תחרויות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

1.1. "תקופת הפעילות" - החל מיום 16.1.2022 ועד יום 23.1.2022 בעמוד הפייסבוק "קלאב מד ישראל" אשר כתובתו.
2. כללי
2.1. לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של המותג
3. אופן ההשתתפות בפעילות
3.1. השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.
3.2. על המשתתף בפעילות להיכנס לתוך אפליקציית פייסבוק, לעמוד קלאב מד, ולהגיב על גבי פוסט הפעילות את תשובתו לפעילות. בין המשתתפים בפעילות יבחרו 3 משתתפים שהתשובה שלהן היא המעניינת והמקורית ביותר והם יזכו בפרס שהוגדר לעיל.
3.3. כל משתתף יכול לזכות בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.
4. הפרס
4.1. הפרס הינו ערכה זוגית להכנת קוקטיילים.
4.2. עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.3. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.
4.4. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.
4.5. על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף להגיב להודעת הזכייה שעורך הפעילות ישלח לו בפייסבוק עם הפרטים הדרושים לקבלת הפרס. אי יצירת קשר תוך 14 יום מסיום הפעילות - עלול הדבר לשלול ממנו את זכאותו לפרס.
4.6. הפרס יהיה ניתן למימוש ממועד קבלתו ולמשך 14 יום בלבד. לאחר מכן, תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.
4.7. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.
4.8. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.
4.9. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.
4.10. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.
5. בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו
5.1. שמותיהם של המשתתפים בפעילות יופיעו על גבי פוסט הפעילות בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.
5.2. בתום תקופת הפעילות תבחר עורכת הפעילות מבין המשתתפים 3 שיזכו בפרס .
5.3. מובהר בזאת, כי אופן קביעת הזוכה, הינו באחריותה ושיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט כפי שתיקבע על ידי עורכת הפעילות.
5.4. תוצאות הפעילות תפורסמנה בעמוד הפייסבוק וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו לפרופיל הפייסבוק שלו.
5.5. כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורכת הפעילות, אשר תעביר לספק הפרס, טלפון וכתובת מגורים תקינים אליהם ישלח הפרס, אותם תעביר עורכת הפעילות לספק הפרס. כמו כן, ייתכן וכי הזוכה יתבקש לספק פרטי זיהוי נוספים , כגון מספר תעודת זהות, שישמשו לצורך זיהוי שלו.
5.6 אספקת הפרס כפופה למדיניות אזורי המשלוח של חברת השליחויות, ועורכת הפעילות לא תחוב בכל אחריות שהיא לאי אספקת הפרס כתוצאה ממדיניות משלוחים זו.
5.7. תוצאות הפעילות תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור או השגה.
5.8. הפרס אינו ניתן להמרה ו/או להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
6. הגבלת אחריות עורכת הפעילות ו/או מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמן
6.1. ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף או הזוכה. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי כל גולש, משתתף או זוכה, בכל צורה שהיא בגין השתתפותם בפעילות ובמימוש הפרס אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהגולשים, המשתתפים או הזוכים הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ומימוש הפרס.
6.2. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום אופן, על טיבו ו/או איכותו ו/או תקינותו של הפרס ו/או שירות ו/או מוצר אחר שיינתן בדף הפעילות, והכל בין אם עקב תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ובין אם עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כוח עליון, והדבר לא יהווה בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות או כל גורם אחר הקשור לעורכת הפעילות במישרין ו/או בעקיפין.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, לפרס בדף הפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן בו.
6.4. עורכת הפעילות לא תישא באחריות במקרה של כל תקלה בפעילות הקשורה לפעילותה של פייסבוק.
6.5. עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של גולשים אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות, זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.
6.6. באחריות המשתתף להקפיד על כך שהתגובה שיעלה אינה מכילה תכנים לא ראויים, גזעניים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב. בנוסף, אין לפרסם תגובה שיש בה, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
6.7. כמו כן, המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא פוטר את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש בדף הפעילות או בגין אספקתו של הפרס או טיבו או בגין כל מידע שהושג באמצעות דף הפעילות או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בדף הפעילות.
6.8. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול, אף אם הפעילה ו/או יכולה היתה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לדף הפעילות, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול הפרס, הגבלתו או להפסקת הפעילות.
6.9. היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתף. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
6.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה (לרבות בכל הנוגע למימוש הפרס), אשר מקורם בכוח עליון (לרבות בשל נגיף הקורונה), מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), פעולות איבה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.11. קבלת הפרס תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לזוכה או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
6.12. עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.
7. שימוש במידע והגנה על פרטיות
7.1. "מידע אישי" - משמע, כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.
7.2. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע אישי על המשתתפים, אשר נמסרו או יימסרו על ידם, לצורך הפעילות בלבד, דהיינו בחירת זוכה והענקת הפרס ולצורך כל בירור בקשר עם הפעילות.
7.3. המשתתפים נותנים הסכמתם בזאת, כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקו לה, לרבות במידע אישי, על מנת לערוך את הפעילות ולספק למשתתפים את הפרס בו זכו.
7.4. מידע אישי לא יועבר לצדדים שלישיים אלא ככל שיידרש למימוש המטרות שלעיל.
7.5. ידוע למשתתף כי המידע שיוזן לדף הפייסבוק נשמר על גבי שרתי פייסבוק, במקומות שונים בעולם, שבהם רמת ההגנה על המידע עשויה להיות פחותה מאשר זו הקיימת בדין הישראלי, והמשתתף נותן הסכמתו לכך בעצם ההשתתפות בפעילות.
7.6. ידוע למשתתף כי במסגרת השימוש בפייסבוק, נאסף מידע אישי על המשתתף שלא על ידי עורכת הפעילות וללא קשר אליה, ובעניין זה חלות הוראות מדיניות הפרטיות של פייסבוק, כפי שתהיה מעת לעת, בה ניתן לעיין בלינק: https://www.facebook.com/privacy/explanation. אין לעורכת הפעילות כל אחריות בגין איסוף זה של מידע אישי או השימושים שיעשו בו.
8. פרסום
8.1. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
8.2. עם מילוי פרטיו האישיים, מביע כל משתתף בפעילות את הסכמתו לפרסום שמו, שם משפחתו, וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.
9. הגבלת השתתפות
9.1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה - לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.
10. שונות
10.1. עותקים של תקנון הפעילות, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות.
10.2. עם ההשתתפות על גבי פוסט הפעילות, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.3. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.
10.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
10.5. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.
10.6. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
10.7. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.